Úvodní stránka » Napsal čas » Jak se má chovat křesťanský hospodář (1897)

Jak se má chovat křesťanský hospodář (r.1897, Misionární knížka)

Nejprve se mělo jednat o pár řádek staročeštiny pro zasmání..., ale v průběhu čtení zjistíte, že je to docela k zamyšlení !

Chceš-li blahodárně působiti mezi svými, dávej ve všem dobrý příklad. Příkladem svým máš všechny k dobrému roznítiti a uchvátiti. Proto kroť a na uzdě drž všecky své náruživosti. Sám svědomitě zachovávej domácí řád, vystříhej se zahálky, která je matkou všeliké neřesti. Vyhýbej se všemu styku s lidmi špatných zásad. Nemiluj hry, neopíjej se, nechoď do hospod a nedávej se zavléci do podvratných a bezbožných spolků, jako jest spolek „sociálních demokratů“ apod.

Ve svém chování a jednání buď vždy vážným a přímým. Začneš-li nějakou práci, hleď ji též ukončiti. Ve své správě domácí počínej sobě mírně, opatrně; ale když toho potřebí, též rázně a neohroženě…

 

Jak se má křesťanský hospodář chovati ke svým sousedům

Především hleď, abys s každým sousedem byl za dobré. Pokud můžeš, jemu pomáhej radou i skutkem; štěstí mu nezáviď, v neštěstí měj s ním útrpnost. Vystříhej se všeho, čím by pokoj a přátelská shoda rušeny byly, tedy všech hádek a procesů. Kdybys k tomu z důležitých příčin byl nucen, tenkráte haj pouze svých práv a počínej sobě mírně, bez náruživosti, aby protivník poznal, že ti běží jen o spravedlivou věc. Do rodinných záležitostí se nepleť. Rozhněváš-li svého souseda, smiř se s ním co nejdříve a odpros jej; byl lis sám uražen, milerád mu ze srdce odpusť.

 

Jak se má hospodář chovati ke svým čeledínům

Křesťanský hospodáři, přijímej do domu svého jenom hodné a zbožné čeledíny. Zbožný čeledín přináší do domu požehnání Boží, ale zlý svolává kletbu na celou rodinu. Považ také, že i čeledín má nesmrtelnou duši, že jest rozumem a svobodnou vůlí nadán, povolán k blaženosti věčné, že má téhož Stvořitele a Vykupitele a že jest též dítkem Církve sv.

Považuj čeledína za úda své rodiny, jenž s tebou pracuje a sdílí dobré i zlé, jež potká rodinu. Laskavě jako otec nakládej s čeledíny svými, prací jich nepřetěžuj, v nemoci o ně pečuj, dej jim náležitou mzdu a výživu, buď shovívavý s jejich chybami.

Chovej se tak, abys sobě dobyl důvěry a lásky svých čeledínů, aby v domě tvém rádi byli a povinnosti své s radostí plnili. Máš-li však čeledína, který ani láskou získati se nedá, jest vzdorovitým, neposlušným a svých katolických povinností zanedbává, tehdy dobře učiníš, když jej co nejdříve z domu propustíš, abys pro něho na soudě Božím veliké odpovědnosti neměl.